Dotace z veřejných zdrojů

OPŽP       MŽP

V letech 2020-2023 realizujeme projekt "Modletín - výsadba dřevin v lokalitě pod hřbitovem", reg.č. projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_088/0011301.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je založení výsadby dřevin na stávajících zemědělských pozemcích v Modletíně. Realizací projektu dojde ke snížení rozlohy orné půdy, protierozním opatřením, posílení biodiverzity, zvýšení propustnosti krajiny a výsadbě ovocných dřevin (geograficky původních a stanovištně vhodných, vč. ovocných stromů). Obsahem projektu je samotná výsadba (podzim 2020) a následná péče (do roku 2023).

Celkové způsobilé výdaje: 631 039 Kč
Dotace EU: 536 383 Kč (85 %)
Příspěvek příjemce podpory: 94 656 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 30. 10. 2020
Datum plánovaného ukončení projektu: 30. 9. 2023

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Příjemce dotace: Benediktus z.s.

 


V roce 2019-2020 byl zrealizován projekt "Stavební úprava podkroví pro terapeutické dílny", který je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010170

Popis projektu:

Předmětem projektu je stavební úprava podkroví "aperátu" - bývalých lázní v Modletíně tak, aby mohl sloužit pro aktivity služby
sociálně terapeutické dílny (dále také "STD").

Cíle projektu:

- stavebně upravit část podkroví objektu bývalých lázní, aby mohl sloužit jako dílna pro klienty sociálně terap. dílen - tkalcovská dílna, výroba z přírodnin (dekorace, adventní a dušičkové vazby, výroba z papíru (kompletace papírových obalů), výroba drobných šperků, plstění a další rukodělné činnosti
- zkvalitnit poskytování sociální služby sociálně terapeutických dílen, které vzniknou nové prostory
- zefektivnit práci s klienty v STD, zejména díky k tomu upraveným prostorám a vybavení a sloučení činností STD do jednoho objektu

Výsledky projektu:

Díky projektu budou mít uživatelé významně zlepšené podmínky pro trénink pracovních aktivit, zejména budou mít vlastní pracovní prostor, který nemusí sdílet s ostatními službami a učí se organizovat si ho sami, bude možné si ponechat rozpracovanou práci a získat tak o ní lepší přehled, bude jednodušší dohlížet na úklid a bezpečnost vlastního pracoviště. Přesunem ze společných místností sousedního objektu do samostatné místnosti v upraveném podkroví nebudou tolik rušeni a získají více klidu a soustředění na pracovní terapii. Tím budou moci lépe trénovat své pracovní a sociální schopnosti, které
by mohli uplatnit na trhu práce.
Díky projektu bude také zlepšeno všeobecné povědomí o lidech s postižením a ukázáno, že tito lidé jsou schopni vytvářet hodnoty pro společnost. V našich dílnách mohou vytvářet kvalitní výrobky s užitnou hodnotou. Nácvikem pracovních schopností a dovedností a šířením kvalitních výrobků dochází k přirozenému zapojování klientů do společnosti.
Dále dojde k zefektivnění práce s klienty tím, že služba STD bude mít samostatné zázemí.


V roce 2018 byl zrealizován projekt "Stavební úprava budovy pro terapeutické dílny", který je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ. 06.2.56./0.0/0.0/16_040/0002356

Popis projektu:

Předmětem projektu je stavební úprava a vybavení objektu bývalých lázní (tzv. „aperátu“) na Modletíně tak, aby mohl sloužit pro aktivity služby sociálně terapeutické dílny pro naše klienty, tedy pro lidi s mentálním, případně kombinovaným postižením.

Cíle projektu:

- stavebně upravit a vybavit objekt bývalých lázní, který nyní slouží jako sklad, aby mohl sloužit jako dílna pro klienty sociálně terapeutických dílen (zejména výroba z přírodnin a dřeva, sociálně terapeutické aktivity údržbové dílny pro údržbu vlastního centra služeb v Modletíně i pro veřejnost)

- zkvalitnit poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny, které vzniknou nové prostory

- zefektivnit práci s klienty v sociálně terapeutické dílně, zejména díky k tomu upraveným prostorám a vybavení (vlastní pracovní stůl pro klienta, uložení vlastního nářadí, prostor pro uložení rozdělané práce, ...)

- zvýšit kapacitu služby sociálně terapeutických dílen o 1 uživatele

Výsledky projektu:

Díky projektu budou mít uživatelé významně zlepšené podmínky pro trénink pracovních aktivit, zejména budou mít vlastní pracovní prostor, který nemusí sdílet s ostatními a učí se organizovat si ho sami, tj. ukládání a dohled nad vlastním nářadím, přehled o rozpracované práci, úklid a bezpečnost vlastního pracoviště. Tím budou moci lépe trénovat své pracovní a sociální schopnosti, které by mohli uplatnit na trhu práce.

Díky projektu bude také zlepšeno všeobecné povědomí o lidech s postižením a ukázáno, že tito lidé jsou schopni vytvářet hodnoty pro společnost. V našich dílnách mohou vytvářet kvalitní výrobky s užitnou hodnotou. Jedna z aktivit sociálně terapeutické dílny je údržbová parta, kde se klienti podílí na údržbových zakázkách pro veřejnost, tím přirozeně dochází k jejich socializaci a odbourávání předsudků veřejnosti. Díky projektu bude možné přijmout další uživatele údržbové party a tím přispět k jejich přirozenému zapojování do společnosti.

 


Fond Vysočiny    Fond Vysočiny

Projekt "Zlepšení podmínek pro dopravu klientů", jehož náplní bylo pořízení nového automobilu pro sociální služby, byl spolufinancován z Fondu Vysočiny. 

 


 

Státní rozpočet české republiky

Na zajištění našich sociálních služeb využíváme dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím Kraje Vysočina.


 

Podpořil Kraj Vysočina  Kraj Vysočina

Naše sociální služby jsou podpořeny také z rozpočtu Kraje Vysočina.


 

logo EU a Kraje Vysočina  Evropský sociální fond

Od června 2016 do prosince 2018 byla služba sociálně terapeutických dílen podpořena z Evropského sociálního fondu Evropské unie v Operačním programu Zaměstnanost, jako součást projektu: "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV".


 Společný regionílní operáční program

V roce 2005 – 2007 jsme získali podporu z opatření SROP 3.1., díky němuž mohl proběhnout projekt„Integrační a komunitní centrum pro sociálně znevýhodněné občany mikroregionu Podoubraví“– rekonstrukce našeho Domku.
Od května 2007 sídlíme v novém Domě, kde je sídlo sdružení, řemeslná dílna, rehabilitační stůl, místnost pro setkávání, cvičná kuchyň, kaple.

Od ledna 2007 do června 2008 jsme získali podporu z opatření 3.2. SROP na projekt SROP„Integrace sociálně znevýhodněných občanů mikroregionu Podoubraví“–...podrobnosti zde.


 Město Chotěboř


 Státní zemědělský intervenční fond

V roce 2009 jsme za pomoci finančních prostředků od Státního zemědělského intervenčního fondu z programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, 5. kolo zrealizovali projekt„Obnova kostela sv. Anny na Modletíně – I. fáze“. V rámci této fáze jsme opravili střechu a vyrobili informační desku.

V roce 2010 v opravách kostela sv. Anny pokračujeme a to projektem„Obnova kostela sv. Anny na Modletíně – II. fáze“. V této fázi opravíme sanktusníkovou věž, střechu sakristie a nartiku a provedeme vnější odvhlčení paty zdiva kostela. Na tyto opravy jsme opět získali finanční prostředky od Státního zemědělského intervenčního fondu z programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, Opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, 8. kolo...fotodokumentace.


 Ministerstvo kultury

V roce 2010 jsme od Ministerstva kultury získali v rámci Havarijního programu finanční prostředky na projekt„Obnova kostela sv. Anny na Modletíně – II. fáze – oprava sanktusníkové věžičky“...fotodokumentace.

V roce 2012 je realizován projekt „BeneBendTůr – koncerty kapely lidí s mentálním postižením, který finančně podpořilo Ministerstvo kultury v rámci podpory aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů. V rámci projektu probíhají jednotlivá vystoupení kapely, ať už jako samostatné koncerty nebo v rámci jiných akcí. Podrobnosti najdete v aktualitách.


Ministerstvo pro místní rozvoj

Na rok 2010 jsme z dotačního programu podpory nestátních neziskových organizací získali finanční prostředky na projekt„Obnova svatoanenského poutního místa společně s lidmi s postižením“.


logo EU a Kraje Vysočina  Evropský sociální fond

  Od ledna 2019 do prosince 2020 byla služba sociálně terapeutických dílen podpořena z Evropského sociálního fondu Evropské unie v Operačním programu Zaměstnanost, jako součást projektu: "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI" reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486


Město Chotěboř


Město Havlíčkův Brod


Město Ždírec nad Doubravou


Přiložené soubory